Právo na odstúpenie od zmluvy

U nás máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zásielkovú spoločnosť. 

Možnosť vrátiť tovar formou odstúpenia od zmluvy Vám garantujeme až 30 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba (pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa), avšak po zákonom stanovenej 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy akceptujeme už len nepoškodený tovar bez známok používania a v originálnom balení.

Zákonom stanovená 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ nám po uplynutí 14-dňovej zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy pošlete tovar späť v poškodenom stave a bez originálneho a nepoškodeného obalu, zodpovedáte za zhoršenie stavu a zníženie hodnoty výrobku. V takomto prípade si budeme voči Vám uplatňovať náhradu škody. Neplatí to, ak je zhoršenie stavu výrobku spôsobené výhradne takým skúmaním veci, ktoré by bolo zákazníkovi bežne umožnené napríklad v kamennom obchode.

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ 

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. 
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.

Odstúpenie od zmluvy - Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne. 

Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.). 

V prípade spotrebného tovaru (napr. batérie, žiarovky, spreje a pod.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý. 

Tovar prosím pošlite na nasledovnú adresu (nezabudnite priložiť vyplnený formulár, inak zásielku nebude možné identifikovať):

Electrobeta s.r.o.

Na vŕšku 3

Nitra 949 01

Slovenská republika

 

Zákazník je povinný nám tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás oboznámil o svojom odstúpení od tejto zmluvy.

Postup pri odstúpení od zmluvy 

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. stlačením tlačidla "Vrátiť produkt" v Obchodnej agende zákazníka po prihlásení do zákazníckeho účtu alebo offline formulárom) na nasledovnej adrese:

E-Mail 

reklamacie@viacej.sk

 

Môžete si stiahnuť a použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. 

Stiahnuť Open Document

Stiahnuť PDF Document

Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, 
inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať. 

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby* , ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, štandardnej prepravy kuriérskou službou SPS ). 
*nevzťahuje sa na tovar poškodený zákazníkom 

 

Vrátenie platby 

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Na vrátenie platby preferujeme bankový prevod na účet zákazníka. V prípade refundácie platby za dobierku a platbu bankovým prevodom požívame výhradne bezhotovostný prevod na bankový účet. Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.

Darčeky a bonusy

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru 

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna.


Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch 

- zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa. (výroba prepájacích káblov na zakázku a pod.).

-zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, koberce predávané na metre a pod.).

-zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu In-Ear, zubné kefky a pod.).

- zmluvy na dodávky odevov a obuvi, ktoré nie sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodné na vrátenie (napríklad: spodná bielizeň, uteráky, ponožky, rukavice a pod.).

- zmluvy na dodávky odevov a obuvi a doplnkov (napríklad: všetky typy obuvi, nohavice, košele, tričká, termo bielizeň, outdoorové oblečenie, bundy, sukne, šaty, vizory, šiltovky, čiapky, klobúky, dáždniky, opasky, okuliare, a pod.), ktoré sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov alebo z povahy ich určenia vhodné na vrátenie len za predpokladu, že boli skúšané len v domácom a čistom prostredí a pri vrátení nejavia známky zjavného používania, poškodenia, znečistenia či iného znehodnotenia vzhľadu.

- zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené. 

- zmluvy na dodávky literatúry (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry) v zapečatenom obale, pokiaľ bolo zapečatenie po dodávke porušené.

- zmluvy na dodávky darčekovej poukážky Viacej+. 

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením. 

Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne. 

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy a darčeková poukážka

Tovar kúpený uplatnením darčekovej poukážky Viacej+ je možné vrátiť (odstúpiť od zmluvy). Zákazníkovi nebude vrátená plná finančná hotovosť, ale odstúpením od kúpy v stanovenej lehote mu vznikne nárok na finančný kredit vo výške hodnoty kupónu, ktorý bude môcť použiť pri svojom ďalšom nákupe na eshope Viacej. V prípade, ak zákazník za tovar doplácal, cenový rozdiel mu bude vrátený vo forme peňazí.